متقاضی محترم
با توجه به تغییر سامانه اطلاعاتی بنیاد ملی نخبگان از سامانه ثریا به سامانه سینا، لطفاً برای ثبت درخواست تسهیلات به آدرس Sina.bmn.ir مراجعه نمایید. ضمنا اطلاعات آن دسته از کاربران که در سامانه ثریا فعالیت اخیر داشتند، تا حد امکان به سامانه جدید منتقل شده است.